2024 | Compos. Sci. Technol. 更新中

Guomei Zhao#, Tianhao Xu#, Xuemeng Fu, Wenlin Zhao, Liquan Wang*, Jiaping Lin*, Yaxi Hu, Lei Du

Machine-learning-assisted multiscale modeling strategy for predicting mechanical properties of carbon fiber reinforced polymers

Compos. Sci. Technol. 2024, 248, 110455


网页发布时间: 2023-01-15